Assistance Traduction Pologne

Iwona Linas, Lyon

SIRET 513-107-359 00012

Praca w Unii Europejskiej

Sytuacje, w których na zlecenie swojego pracodawcy wykonujesz pracę przez ograniczony czas za granicą, nazywa się oddelegowaniem do pracy. W przypadku oddelegowania do innego kraju UE:
 • możesz pozostać objęty (do 2 lat) systemem ubezpieczeń społecznych w kraju, z którego pochodzisz
 • Jeśli przeniesiesz swoje ubezpieczenie do systemu zabezpieczenia społecznego kraju, do którego zostałeś oddelegowany, będziesz musiał tam opłacać składki.
 • zostaniesz w systemie zabezpieczenia społecznego kraju pochodzenia
 • Przed wyjazdem dopilnuj, aby pracodawca wydał Ci formularz A1 (dawniej formularz E101). Ten formularz uprawnia Ciebie i osoby pozostające na Twoim utrzymaniu do pozostania w systemie zabezpieczenia społecznego Twojego kraju pochodzenia w czasie, kiedy pracujesz za granicą – przez okres do 2 lat.
 • Jeśli po zakończeniu pierwszego okresu oddelegowania chciałbyś pozostać objęty systemem ubezpieczeń w kraju pochodzenia podczas kolejnego oddelegowania za granicę, między tymi dwoma okresami oddelegowania musi nastąpić przerwa trwająca co najmniej 2 miesiące.
 • W przeciwnym wypadku automatycznie nabędziesz status „ekspatrianta”, co oznacza, że będziesz musiał opłacać składki w systemie ubezpieczeń społecznych kraju przyjmującego.
 • Jeżeli w umowie o pracę nie ma wzmianki o zastosowaniu prawa, automatycznie prawo pracy kraju w którym podjęto pracę ma zastosowanie.
 • By uzyskać przedłużenie okresu oddelegowania, musisz zwrócić się – przed upływem pierwotnego okresu oddelegowania – do władz, które wydały Ci formularz A1.
Podczas pobytu za granicą musisz być w stanie w każdej chwili przedstawić władzom formularz A 1. Jeśli go nie przedstawisz, możesz stanąć przed koniecznością opłacania w kraju, do którego zostałeś oddelegowany, składek z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Obowiązki pracodawcy

Przez cały okres oddelegowania pracodawca ma obowiązek przestrzegania w kraju przyjmującym podstawowych zasad dotyczących ochrony pracowników, w tym:
 • minimalnego wynagrodzenia (Twoja pensja nie może być niższa niż miejscowe minimalne wynagrodzenie)
 • maksymalnego czasu pracy i minimalnego czasu wypoczynku
 • godzin pracy (nie możesz pracować dłużej niż przez określoną liczbę godzin)
 • minimalnego wymiaru płatnego urlopu w ciągu roku (przysługuje Ci prawo do urlopu)
 • bezpieczeństwa i higieny pracy
 • warunków zatrudnienia kobiet w ciąży i młodzieży
 • przepisów zakazujących zatrudniania dzieci.
Kontakt : iwona.linas@wanadoo.fr Tel.: (+33) 6 87 47 46 89