Assistance Traduction Pologne

Iwona Linas, Lyon

SIRET 513-107-359 00012

Tłumaczenie odpisu aktu urodzenia

Urząd Stanu Cywilnego, we Francji merostwo miejsca urodzenia wydaje dwa rodzaje odpisów aktu urodzenia: odpis skrócony, który zawiera jedynie dane osoby, której dotyczy odpis (pełne imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia), oraz wzmianki dodatkowe, jeżeli zostały naniesione oraz przypiski (zawarcie małżeństwa, rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, zgon) oraz odpis zupełny zawierający dane osoby, której dotyczy akt, oraz dane rodziców oraz wzmianki dodatkowe, jeżeli zostały naniesione oraz przypiski. We Francji można również zwrócić się z prośbą o wydanie odpisu skróconego z filiacją.
We Francji można uzyskać informacje w merostwie, często jest możliwe wysłanie prośby pocztą lub drogą internetową do merostwa miejsca urodzenia, a odpis jest zazwyczaj wydawany w ciągu kilku dni.
Odpis zupełny lub odpis skrócony aktu urodzenia nie mają limitu ważności (jeżeli elementy w nim zawarte są aktualne, tzn. przypisek o zawarciu małżeństwa lub jego rozwiązaniu). Jednakże, istnieje wiele wyjątków. Na przykład składając wniosek o wydanie paszportu lub dowodu osobistego, wymagany jest odpis, którego data wydania nie przekracza trzech miesięcy w dniu złożenia wniosku. Do zawarcia małżeństwa we Francji wymagane jest złożenie odpisu którego data wydania nie przekracza trzech miesięcy w dniu złożenia wniosku, natomiast dla cudzoziemców urodzonych za granicą ważność dokumentu wynosi 6 miesięcy. Przy składaniu wniosku o przyznanie obywatelstwa francuskiego, ważność odpisu aktu urodzenia wygasa po uływie 18 miesięcy od daty wydania. Należy zasięgnąć informacji bezpośrednio w instytucji w której zostaną złożone dokumenty. Tłumaczenie przysięgłe jest ważne jedynie wtedy, gdy ważny jest dokument źródłowy wymagany przez organ administracji.
Warto wiedzieć, że Polska i Francja są sygnatariuszami Konwencji nr 16 dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, polskie urzędy stanu cywilnego miejsca urodzenia wydają wielojęzyczny skrócony odpis aktu urodzenia, merowsto również powinno wystawiać taki dokument. Wielojęzyczny odpis aktu urodzenia wystawiony w jednym z krajów Unii Europejskiej powinien więc być ważny również na terenie państw które podpisały ww konwencję, również we Francji, rzeczywistość jest jedna inna, często petenci spotykają się z odmową przyjęcia takiego dokumentu. Najlepiej zasięgnąć informacji bezpośrednio w instytucji w której zamierzamy składać dokumenty.

Fundusz ubezpieczeń zdrowotnych (CPAM)

Polak, który przyjeżdza do pracy we Francji powinien zostać zarejestrowany w funduszu ubezpieczeń zdrowotnych, W tym celu wymagane jest przedłożenie tłumaczenia przysięgłego odpisu aktu urodzenia z podaniem nazwiska ojca i matki, daty i miejsca urodzenia dla wszystkich członków rodziny. Tłumaczenia dokonane przez tłumacza przysięgłego za granicą, często nie są akceptowane we Francji (według oficjalnych dokumentów francuskiego funduszu ubezpieczeń zdrowotnych).
Kontakt : iwona.linas@wanadoo.fr Tel.: (+33) 6 87 47 46 89