Assistance Traduction Pologne

Iwona Linas, Lyon

SIRET 513-107-359 00012

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenie przysięgłe, nazywane również tłumaczeniem "oficjalnym" lub "zaprzysiężonym", wykonywane jest przez tłumacza przysięgłego ustanowionego na mocy decyzji specjalnej komisji.
We Francji tłumacz przysięgły nosi nazwę Expert de justice czyli biegłego sądowego i jest wpisany na listę Tłumaczy przysięgłych Sądu Apelacyjnego przy Sądzie Wielkiej Instancji miejsca zamieszkania.
Tłumaczenia dokumentów urzędowych, wykonywane przez tłumacza przysięgłego są poświadczane poprzez użycie pieczęci, która zawiera imię i nazwisko tłumacza, wskazuje język, w zakresie którego dany tłumacz ma uprawnienia. Na wydanym dokumencie wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie jest odnotowane w repertorium.
Tłumaczenia przysięgłe są uznawane przez sądy i urzędy państwowe oraz inne organy administracji, wymagane są w procedurach administracyjnych i sądowych prowadzonych w sprawach osób zamieszkałych za granicą lub obywateli obcego pochodzenia zamieszkałych we Francji.

Dostarczyć oryginał lub kopię do tłumaczenia ?

Tłumacz ma obowiązek zamieszczenia pod tłumaczeniem adnotacji, czy tłumaczenie zostało wykonane z oryginału czy też z kopii dokumentu. Najlepiej jest więc dostarczyć oryginał (lub okazać przy odbiorze).
Warto upewnić się przed złożeniem zamówienia, jakie są wymagania instytucji, w której należy przedłożyć dokument.
Istnieje możliwość dostarczenia kopii lub skanu, lecz pod tłumaczeniem zostanie w takim przypadku zamieszczona wzmianka, że tłumaczenie zostało sporządzone na podstawie kopii dokumentu.

Jak znaleźć tłumacza przysięgłego we Francji.

  • na oficjalnej liście tłumaczy przysięgłych (Experts de Justice) na stronie Sądu apelacyjnego (Cour d’appel),
  • lub na stronie prefektury,
  • jak również na stronie konsulatu polskiego.

Patrz strony:

Odpis aktu urodzenia
Prawo jazdy
Dyplom
Kontakt : iwona.linas@wanadoo.fr Tel.: (+33) 6 87 47 46 89